Bouwtoezicht

De bouw is een plek waar veel producten, disciplines en vakmensen samenkomen en uiteindelijk één product (een gebouw) moeten vormen dat voldoet aan de eisen en wensen van de gebruiker, een contract en aan een grote hoeveelheid regels en normen. Dat een dergelijk product gemaakt wordt in de buitenlucht maakt het een complex bouwproces. Om die redenen is het prettig wanneer een deskundige  erop toeziet dat de beoogde kwaliteit en de gemaakte afspraken binnen dit bouwproces behaald worden. Wanneer wij het bouwtoezicht voor u verzorgen kunnen wij onder andere de volgende taken verrichten:

  • Controle contractstukken
  • Beoordelen uitvoerings- en detailtekeningen
  • Toezicht houden op de uitvoering van het werk
  • Kwalitatief beoordelen van onderaannemers, leveranciers en bouwmaterialen
  • Bevindingen rapporteren aan en bespreken met opdrachtgever, directievoerder en aannemer
  • Verzorgen van vooropnames en oplevering

 

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 25 juni 2014 is de consultatieversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik moet worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging.

Dit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek. Met dit wetsvoorstel wordt getracht de situatie te herstellen waarbij de bouwsector zelf expliciet verantwoordelijk is voor de bouwkwaliteit.

 

Toetsing aan bouwtechnische voorschriften

In het voorgenomen stelsel vervalt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de toetsing door het bevoegd gezag aan de bouwtechnische voorschriften. Hiervoor in de plaats moet de vergunningaanvrager tijdens de bouw gebruik maken van een “instrument voor kwaliteitsborging”, een beoordelingsmethodiek die zich richt op het bouwen van een bouwwerk en die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de bouwkundige voorschriften. Dit instrument beschrijft dus op welke wijze de kwaliteitsbewaking voor het bouwen moet worden ingericht en uitgevoerd om er voor te zorgen dat het bouwwerk conform de bouwtechnische voorschriften wordt gebouwd.

De opdrachtgever moet gebruik maken van een instrument voor kwaliteitsborging dat is getoetst aan daartoe vastgestelde wettelijke voorschriften. De voorschriften voor de toelating van een instrument zijn afgestemd op de risicoklasse van het bouwwerk. Hoe hoger de risicoklasse hoe zwaarder de voorschriften zijn voor de toelating van een instrument. Instrumenten voor kwaliteitsborging worden door de markt zelf gemaakt en beheerd en door de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw getoetst.  

In het kader van de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, toetst het bevoegd gezag vervolgens of het gekozen toegelaten instrument voor kwaliteitsborging past bij het bouwwerk en of de vergunninghouder werkt met een kwaliteitsborger die gerechtigd is het instrument toe te passen.

De kwaliteitsborger controleert tijdens het bouwen of het bouwwerk wordt gebouwd conform de bouwtechnische voorschriften. Voor de oplevering controleert hij het gebouw en geeft een verklaring af aan de opdrachtgever/vergunninghouder, dat de kwaliteitsborging is uitgevoerd conform de werkwijze van het toegelaten instrument, dat hij gerechtigd is dit instrument toe te passen en dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. De vergunninghouder stuurt deze verklaring met de gereedmelding van het bouwwerk aan het bevoegd gezag.

 

Aansprakelijkheid aannemer

Naast de hierboven beschreven wijzigingen in de kwaliteitsborging tijdens de bouw, wordt de positie van de bouwconsument verbeterd door middel van enkele aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken, het opschortingsrecht van de opdrachtgever en de aanbieding van een verzekerde garantie door de aannemer.

Ook worden meerderde maatregelen geïntroduceerd om de positie van de bouwconsument te verbeteren. Er wordt een aantal maatregelen voorbereid ter verbetering van de vraaggerichtheid van de bouwende partijen. Dit zijn een systeem van benchmarking van bouwbedrijven om de prijs/kwaliteitverhouding van hun werk inzichtelijk te maken, het verduidelijken van de technische kwaliteiten, prestaties, garanties van bouwwerken en de keuzemogelijkheden hierin in standaardcontracten en brochures voor bouwconsumenten. Verder wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een opleverdossier voor gebouwen met daarin alle relevante informatie die voor het gebruik, onderhoud en eventuele aanpassing van het gebouw nuttig kan zijn voor de bouwconsument.

 

Planning

De door de overheid georganiseerde internetconsultatie, waarin een ieder werd uitgenodigd een reactie te geven op het wetsvoorstel, is op 15 september 2014 gesloten. De reacties zullen worden betrokken bij de nadere uitwerking van het wetsvoorstel.

Of en wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd is nog niet helemaal duidelijk. Een aanvankelijke planning van de Tweede Kamer gaf 2016 aan.

Sitemap